תקנון ליום אודישנים לדוגמניות לקראת שבוע האופנה 2020

תקנון ליום אודישנים לדוגמניות לקראת שבוע האופנה 2020

 

ביצוע הרשמה לאודישנים מהווה הסכמת המועמדת לכללי התקנון שלהלן:

האודישנים לבחירת דוגמניות לקראת תצוגת שבוע האופנה 2020 יתקיימו ביום 14.01.2020 בין השעות 16:00-19:00 במתחם שרונים, רח' הרקון 2 הוד השרון.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בקישור https://retema.co.il/pages/fashion-week ולא יאוחר מיום 13.01.2020 בחצות, במקרים חריגים בלבד ובאישור מיוחד של הנהלת רתמה תתקבלנה מועמדות גם לאחר מועד זה ואולם בכל מקרה אין ההנהלה מתחייבת לקבל לאודישן מועמדת אשר נרשמה לאחר המועד הנ"ל.

ההשתתפות באודישן מותרת לבנות 18 ומעלה בלבד ומותנית בהצגת תעודת זהות או דרכון המעידים על גיל המועמדת.

האודישנים יתבצעו ע"פ סדר ההגעה של המועמדות לנקודת הרישום לאודישנים.

מועמדת המבקשת לסייג הופעתה בלבוש מסוים תודיע על כך לוועדת השופטים בתחילת האודישן וכן תציין את הסתייגותה בטופס הרישום לקראת האודישן.

מכל המועמדות תיבחרנה לא יותר מ 30 בנות אשר תהיינה מועמדות סופיות להופיע בתצוגת האופנה של שבוע האופנה 2020.

המועמדות הסופיות תיבחרנה ע"י ועדת שופטים בלתי תלויה המורכבת מהנהלת רתמה ומאנשי מקצוע בכירים בתחום האופנה.

מועמדת סופית תחתום על הסכם העסקה נפרד ואולם הנהלת רתמה אינה מתחייבת להעסיק מועמדת ו/או מועמדת סופית, זכות ההחלטה הסופית באשר להעסקת המועמדת תהא לרתמה ע"פ שיקול דעתה בלבד ואין היא חייבת בהסבר כלשהו.

המועמדת מתחייבת לנהוג בצורה יאה ותוך שמירת החוק ולא לעשות דבר העשוי לפגוע ברתמה ו/או בשמה הטוב ו/או בלקוחותיה המועמדת תתנהג בכבוד ובאורך רוח במהלך האודישנים ואחריהם.

מאחר ומהות עבודת הדוגמנית אצל רתמה הינה לצרכי פרסום ושיווק המותג של רתמה, הדוגמנית מוותרת בזאת על כל זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני, באשר לכל רעיון ו/או מעשה ו/או יצירה ו/או תמונה ו/או צילום ו/או ראיון אשר נעשה במסגרת עבודתה אצל רתמה וכל אלו הם נכסיה של רתמה.

למען הסר ספק, רתמה, או מי מטעמה, תוכל לעשות שימוש בכל עת, מעתה ועד עולם, בכל פרסום אשר פורסם בכל מדיה קיימת וכן בכל תמונה ו/או הקלטה ו/או צילום ו/או וידאו אשר נוצרו במסגרת עבודת הדוגמנית אצל רתמה, כמו גם לאחר סיום העסקתה ככל והפרסום ו/או הצילום (סטילס ו/או וידאו) ו/או הראיון נוצרו כפועל יוצא מעבודתה אצל רתמה.

          לדוגמנית לא תקום כל טענה בדבר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או פגיעה בפרטיות, בכפוף לכל דין ולא תהא זכאית לכל תשלום לבד משכרה כמפורט בהסכם ההעסקה.